شناسه خبر : 15698

حامدحسین ولی بیک به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، از طهمورث جوان بخت، عباس اکبری محمدی و فاطمه سادات هاشمی فشارکی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای