شناسه خبر : 14519

حمید قاسمی سورکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس جایگزین علی احمدی در هیات مدیره شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شد.

به گزارش چابک آنلاین، از مصطفی پارسا، محمدتقی جوینده، محسن سال مه و فریبرز گردانی نژاد به عنوان سایر اعضای هیات مدیره مدیره شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران یاد می‌شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای