شناسه خبر : 9078

شرکت ببیمه البرز خبر داده است که که شایعات پیرامون تغییرکاربری زمین 15 هکتاری شرکت واقع در مهرشهر کرج از کشاورزی به مسکونی بی اساس بوده است و درخصوص تغییر کاربری آن تاکنون تصمیمی گرفته نشده است.

همچنین قیمت تمام شده این زمین در دفاتر شرکت بیمه البرز 100956 میلیون ریال است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای