شناسه خبر : 7546

به گزارش چابک آنلاین، مراکز هزینه هر ماه چک یا فیش واریزی سهم فرد وکارفرما را به موسسه صندوق ذخیره کارکنان ارائه می کنند و لازم است به همراه آن مشخصات کامل کارکنان تحت پوشش خود شامل نام، نام خانوادگی، کد پرسنلی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، محل خدمت، مبلغ کسر شده از حساب فرد،کارفرما و مازاد پس انداز، شماره حساب و شماره تلفن همراه را نیز ارائه کنند.

برخی از مراکز هزینه در ارائه همزمان مدارک (اسناد مالی و اطلاعات) در قالب فایل یا فرمت مشخص شده تعلل می کنند که سبب تاخیر در ثبت و ضبط اطلاعات کارکنان آنها در سیستم های مالی موسسه می شود واین در حالی است که مبنای محاسبات سود سپرده ها و دیگر موارد مطروحه، تاریخی است که بسته اطلاعاتی ارائه شده از سوی مراکز هزینه تکمیل شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای