شناسه خبر : 17412

اختصاصی چابک آنلاین؛

به گزارش چابک آنلاین، فرایند ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک های مهر اقتصاد (سابق) و حکمت ایرانیان (سابق) در دفاتر اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به اتمام رسیده و فرایند مذکور در روزنامه رسمی آگهی شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای