• ناشناس

    من خودم سه پلاک بنام می باشد که در اصل فقط یک خودرو دارم. 2 خودو دیگر را یکی را 15 سال قبل و دیگری 3 قبل به آشنایان فروختم و هنوز پلاک بنام من است

ارسال نظر

خدمات بیمه ای