شناسه خبر : 11715

به گزارش چابک آنلاین، رضا ایرانی تبار، به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصاد نوین، به جمع هیات مدیره شرکت بیمه نوین پیوست.

در حال حاضر، جواد گیوه چین کوهی، عیسی شهسوار خجسته، حسین کریم خان زند و نصراله طهماسبی آشتیانی نیز، در هیات مدیره شرکت بیمه نوین حضور د ارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای