شناسه خبر : 11283

به گزارش چابک آنلاین علی احمدیان به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و جایگزین بهرام سبحانی انتخاب شد.
احمدیان در این شرکت به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین حضور خواهد داشت.
ترکیب هیات مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان را افرادی چون محمد زارع پور اشکذری، علی احمدیان، منصور یزدی زاده شتربانی، احسان دشتیانه و بابک بیگی تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای