شناسه خبر : 11032

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، زیان انباشته شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز در سال مالی منتهی به دی ماه 98 برابر با (۲,۷۰۱,۴۴۷) میلیون ریال و بیش از 3.30 برابر سرمایه شرکت اعلام شد. 

سرمایه این شرکت تا تاریخ ترازنامه، بالغ بر 818000 میلیون ریال برآورد شده است.

صورت های مالی منتشر شده نشان می دهند که زیان خالص شرکت خدمات بازرگانی بهساز تا تاریخ مذکور برابر با (۶۸۸,۲۴۱) میلیون ریال و زیان خالص هر سهم آن معادل (۸,۴۱۴) ریال بوده است.

در حال حاضر 100 درصد سهام شرکت خدمات بازرگانی بهساز به شرکت گروه مالی ملت تعلق دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای