شناسه خبر : 10982

به گزارش چابک‌آنلاین، گزارش ها نشان می دهدکه زیان خالص شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت، شرکت وابسته به بانک ملت درسال مالی منتهی به دی ماه سال 98 برابر با 50631 میلیون ریال بوده است.

زیان خالص هر سهم این شرکت هم  به رقم  203 ریال رسیده است.

درحال حاضر 99.8 درصد از سهام شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در اختیار گروه مالی ملت است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای