بیمه حکمت صبا؛

این شرکت خسارت های جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه شخص ثالث صادره جبران خواهد نمود.

1- خسارت  مالی:  زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه شخص ثالث به اموال اشخاص ثالث وارد شود .

2- خسارت بدنی: هرنوع دیه یا  ارش  ناشی  ازهر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص عضو و از کار افتادگی جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم ـ دیه فوت و هزینه معالجه اشخاص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه شخص ثالث تا سقف تعهدات بدنی مندرج در متن بیمه نامه ( تا سقف دیه مرد مسلمان در ماههای حرام ) .

3- حوادث موضوع این قانون: هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و محمولات آنها از قبیل تصادم ، تصادف ،سقوط ، واژگونی ، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیر مترقبه .

4- شخص ثالث: منظورازشخص  ثالث  هرشخصی  است  که  به  سبب  حوادث موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث  دچارخسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه .

توجــه : در صورتی که خودرو بیمه شده شما به عنوان مسبب حادثه رانندگی شناخته شده و علاوه بر ورود زیانهای مالی و جانی به اشخاص ثالث ، راننده خودرو نیز آسیب جانی ببیند ، خسارت جانی وارده  به راننده مسبب حادثه نیز از محل تعهدات حوادث راننده که همزمان با خریداری این بیمه نامه عرضه می گردد ، حداکثر تا سقف یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیر حرام قابل جبران می باشد .

مبنای محاسبه میزان خسارت جانی وارد شده به راننده مسبب حادثه ، حداکثر معادل دیه فوت یا ارش جرح وارده به مرد مسلمان در ماه غیر حرام است که توسط سازمان پزشکی قانونی تعیین می گردد .

بیمه حکمت صبا افتخار دارد به عنوان اولین شرکت بیمه در صنعت بیمه کشور ، نسبت به عرضه تعهدات حوادث راننده تا سقف تعهدات جانی معادل یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام و حتی بیش از آن اقدام نماید .

5- تسهیلات ویژه :  بیمه گزاران محترم این شرکت از تسهیلات ویژه ناشی از قرارداد منعقده ( مانند پرداخت اقساطی حق بیمه بدون پیش قسط و با شیوه کسر از حقوق ماهانه ) بهره مند می گردند .

6- پیگیری امور مشتریان و بیمه گزاران : این شرکت با توجه به اهداف عالیه و ساختار سازمانی و ماموریت های محوله خود مبنی بر تکمیل خدمت  رسانی به آحاد بیمه گزاران و مشتریان ، از ابتدای تاسیس ، مرکز ویژه پیگیری امور مشتریان و بیمه گزاران را راه اندازی و در خدمت مشتریان عزیز خود قرار داده است ، لذا مشتریان و بیمه گزاران محترم این شرکت از دریافت خدمات رایگان مشاوره بیمه ای در تمامی زمینه ها و پیگیری مراحل صدور بیمه نامه و کارشناسی و خدمات پس از فروش بیمه نامه تا مرحله نهایی دریافت خسارت بهره مند خواهند گردید .

این شرکت در نظر دارد با تجهیز شبکه فروش بیمه نامه خود ، فروش بیمه نامه الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه مشتری یا بیمه گزار به دفاتر خود را در آینده خیلی نزدیک آغاز نماید ، با این اقدام مشتریان بیمه حکمت و بیمه گزاران عزیز این شرکت از این خدمت قابل توجه این شرکت بهره مند خواهند گردید . 

7 ـ تخفیفات عدم خسارت :

بیمه گزاران این رشته بیمه ای با توجه به سوابق بیمه ای قبلی خود مشمول اعطای تخفیف عدم خسارت به شرح جدول ذیل می باشند :

Untitled

لازم به  ذکر است بر اساس مفاد قانون و مقررات مربوطه ، انتقال تخفیف عدم خسارت متعلق به سوابق بیمه ای هر بیمه گزار ، از خودرویی به خودرو مشابه دیگر برای کلیه بیمه گزاران محترم امکان پذیر می باشد و این شرکت بلافاصله پس از دریافت مستندات لازمه ، نسبت به اعطای این تخفیف اقدام می نماید .

8- مزایای قابل توجه قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 :

این قانون که پس از اجرای قانون مصوب سال 1387 در تاریخ 1395/2/20  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت اجرا به صنعت بیمه کشور ابلاغ شده است دارای مزایا و ویژگی های خاصی است که بعضی از آنها عبارتند از :

 • قانونی شدن عرضه و فروش تعهدات حوادث راننده . بر اساس مفاد ماده 3 این قانون دارنده وسیله نقلیه مکلف شده است برای پوشش خسارت های بدنی ( احتمالی ) وارد به راننده مسبب حادثه ، حداقل معادل یک دیه مردمسلمان در ماههای غیر حرام بیمه حوادث اخذ ( خریداری ) نماید .

بنا بر این در صورتی که راننده اتومبیل بیمه شده ، مسبب حادثه باشد ، علاوه بر آن که خسارتهای جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث ، از محل تعهدات بیمه نامه شخص ثالث قابل رسیدگی و پرداخت می باشد و بیمه گر نسبت به جبران آنها اقدام خواهد نمود ، خسارتهای جانی وارد شده به راننده مذکور نیز تا سقف یک دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیر حرام از محل تعهدات مربوط ، قابل جبران خواهد بود . این خسارتها عبارتند از : دیه فوت ، ارش جرح ، هزینه های معالجه .

 • افزایش دامنه حوادث موضوع این قانون ، تا آنجا که به غیر از خسارتهای خارج از شمول موضوع این قانون ، کلیه خسارتهای ناشی از حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی را تحت پوشش قرار داده و بیمه گر را موظف نموده است نسبت به جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید .

بر اساس مفاد بند ( پ ) ماده یک این قانون حوادث موضوع این قانون عبارتند از :

هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون و نیز محمولات وسایل نقلیه مذکور در این قانون از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ، آتش سوزی و یا انفجار وسیله نقلیه ِا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه .

توجه ـ وسایل نقلیه موضوع این قانون براساس مفاد بند ( ت ) ذیل ماده یک این قانون عبارتند از :

وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی ( تریلر ) متصل به آنها .

 • الزام پرداخت جزای نقدی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه که وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث خود را در اختیار افراد قرار می دهند .
 • عدم نیاز به افزایش تعهدات جانی بیمه نامه های شخص ثالث ، در صورت افزایش نرخ دیه در سال بعد از صدور بیمه نامه و اطمینان قانونی از جبران این خسارتها تا سقف تعهدات جانی بیمه نامه شخص ثالث مسبب جادثه توسط بیمه گر صادر کننده بیمه نامه شخص ثالث و مابه التفاوت آنها توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی تا سقف خسارت های قابل پرداخت اعلام شده توسط مراجع قانونی ذیربط .
 • تکلیف قانونی بیمه گر به عرضه تعهدات مالی درخواستی بیمه گذار بر اساس تبصره یک ذیل ماده 8 این قانون .
 • تعیین تکلیف بیمه گر و بیمه گذار جهت سقف پرداخت خسارتهای مالی وارد شده به خودروهای گران قیمت .

بر اساس مفاد تبصره 3 ذیل ماده 8 این قانون ، جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود .

بر اساس مفاد تبصره 4 ذیل ماده مذکور ، خودرو متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص ( و اعلام ) می شود ، باشد .

بنابر این به مالکان و دارندگان خودروهای گران قیمت ( که ارزش آنها بیش از 50 درصد دیه اعلام شده در ابتدای هر سال می باشد ) توصیه می گردد برای اطمینان از جبران خسارتهای احتمالی وارده به خودروهای خود در اثر حوادث رانندگی ، خودروهای خود را تحت پوشش بیمه نامه بدنه قرار دهند .

 • تعیین تکلیف میزان خسارتهای جانی وارده به اشخاص ثالث داخل و خارج از وسایل نقلیه از نظر تعداد آنها از محل تعهدات بیمه نامه های شخص ثالث . بر این اساس به مالکین و رانندگان وسایل نقلیه توصیه و تاکید می گردد تحت هیچ شرایطی مسافر ( سرنشین ) بیش از ظرفیت مجاز خودروهای خود نداشته باشند زیرا جبران خسارتهای جانی به افراد بیش از ظرفیت مجاز وسایل نقلیه که در کارت انتظامی انواع خودروها درج می گردد ، به عهده دارنده و مالک خودرو می باشد ، ولیکن خسارتهای جانی وارد شده به اشخاص ثالث خارج از وسیله نقلیه ، توسط بیمه گر صادر کننده بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه و صندوق تامین خسارتهای بدنی قابل جبران می باشد .
 • تعیین حداکثر مهلت قانونی بیمه گر ( و صندوق ) برای پرداخت خسارت .

بر اساس مفاد ماده سی و یکم این قانون ، بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز ، خسارت متعلقه را پرداخت کنند .

بنا براین به بیمه گزاران محترم این شرکت و زیان دیدگان احتمالی مرتبط با بیمه نامه های شخص ثالث این شرکت توصیه می شود برای دریافت خدمات مطمئن از این شرکت در مهلت قانونی مذکور ، با اعلام حادثه و خسارت در زمان مناسب بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه منجر به خسارت ( جانی و مالی ) مراتب را به این شرکت اعلام نموده و با ارائه مدارک و مستندات لازمه ،نسبت به تشکیل وتکمیل پرونده خود اقدام نمایند تا این شرکت بتواند در زمان مناسب و حداکثر تا سقف مهلت قانونی اعلام شده نسبت به تسویه خسارت و پرداخت آن در وجه زیان دیده اقدام نماید .

لازم به ذکر است این شرکت جهت سهولت در پذیرش خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی خودروهای بیمه شده نزد این شرکت ، با دو شرکت توانمند ارزیاب خسارت مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که دارای پروانه ارزیابی خسارت دریافتی از بیمه مرکزی می باشند قرارداد دریافت خدمات ارزیابی و پرداخت خسارت مالی منعقد نموده است و طبق مفاد دستورالعمل صادره و ابلاغی در این مورد ، شرکتهای مذکور موظفشده اند بلافاصله پس از اعلام خسارت توسط بیمه گذاران این شرکت ، نسبت به پذیرش خسارت ، تشکیل پرونده و اعزام کارشناس ارزیاب خسارت به محل وقوع حادثه اقدام نموده و گزارش کارشناسی خود در رابطه با حادثه اعلام شده ، شناسایی مقصر و زیان دیده حادثه ، تعیین میزان خسارت وارده به شخص ثالث  ،  را تهیه نموده و در رابطه با پرداخت خسارتهای مالی وارد شده به اشخاص ثالث اقدام نمایند .

لازم به ذکر است خسارت های جانی احتمالی وارد شده به اشخاص ثالث به صورت متمرکز مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از تشکیل و تکمیل پرونده های خسارتی مربوطه حداکثر ظرف مهلت قانونی اعلام شده دروجه زیان دیدگان پرداخت

می گردد .

(( مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارتی مالی ، جانی و حوادث راننده ))

الف  ـ خسارت جانی ( دیه ـ هزینه های پزشکی و ... )

طبق مفاد ماده دوم آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب تاریخ 1396/5/8  هیئت وزیران ، مدارک مورد نیاز برای اعلام خسارت و تشکیل پرونده خسارتی جانی در بیمه نامه شخص ثالث به شرح ذیل می باشد :

 • گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن ( در حوادث ریلی ) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی .
 • مدرک شناسایی معتبر ، گذرنامه یا هر گونه مدرک صادره از سوی مراجع قضایی ذی صلاح برای اتباع خارجی .
 • جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی .
 •  نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز .
 • رای مراجع قضایی در صورت نیاز .
 • گواهی انحصار وراثت در صورت فوت زیان دیده .
 • اوراق بالینی ، کاربرگ ( فرم ) مراقبت های اورژانس ، اظهارات شهود حسب مورد ، شماره حساب ذی نفع ( صرفاً برای ارائه به صندوق ) .

ب ـ خسارت مالی 

طبق مفاد ماده سوم آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب تاریخ 1396/5/8 هیئت وزیران ، مدارک مورد نیاز برای اعلام خسارت و تشکیل پرونده خسارتی مالی در بیمه نامه شخص ثالث به شرح ذیل می باشد:

 •  بیمه نامه شخص ثالث یا هر گونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد .
 • گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن ( در حوادث ریلی ) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی .
 •  مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه .

ج ـ حوادث راننده 

طبق مفاد ماده دهم آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ( بیمه حوادث راننده ) مصوب تاریخ 1396/4/28 هیئت وزیران ، مدارک مورد نیاز برای اعلام خسارت و تشکیل پرونده خسارتی برای رسیدگی به خسارتهای جانی وارد شده به راننده مسبب حادثه از محل تعهدات حوادث راننده در بیمه نامه شخص ثالث به شرح ذیل می باشد :

 •  بیمه نامه یا هر گونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین نامه ( حوادث راننده ) .
 •  گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد .
 • گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هر گونه مدرک دال بر داشتن گواهی نامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط
 • مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه .
 • خلاصه پرونده بالینی مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد .
 • گواهی پزشکی قانونی در خصوص نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه .
 •  گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تایید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه .
 •  گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه .

شرایط پرداخت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی بدون نیاز به اخذ و ارائه گزارش مقامات انتظامی 

 طبق مفاد ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب تاریخ 1396/5/8 هیئت وزیران ، بیمه گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه ( بند ب فوق الذکر ) بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت مالی زیان دیده را پرداخت نماید :

 •  وسایل نقلیه طرفین ( حادثه ) در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند .
 • به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب خسارت احراز شود که بین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد .
 • خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری در ماده ( 40 ) قانون باشد .

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای