سال ۱۳۹۷ درحالی به پایان رسید که اثرات مثبت ومنفی زیادی را در طی آن شاهد بودیم . صنعت بیمه کشور نیز از این قاعده مستثنی نبود و وقایعی که بر آن رفت تلخ وشیرین را باهم بجای گذاشت .

همه اخبار
خدمات بیمه ای