واقعیت این است که بیمه نامه جنگل ها در ایران به شدت گمنام بوده و جنگل ها نیز از نگاه صنعت بیمه مغفول مانده اند. تردیدی نیست که عمده شرکت های بیمه ای حتی نیم نگاهی به صدور بیمه نامه برای جنگل ها نداشته اند حال آنکه می توان در این زمینه فعالیت بسیار چشمگیرتری هم داشت.

همه اخبار
خدمات بیمه ای