در صنعت بیمه بارها و بارها بحث ایجاد بانک اطلاعاتی یا سایتی برای شناسایی مشتریان بدحساب و پر ریسک مطرح می شود. برای ورود به بحث در ابتدا باید تعاریفی از مشتریان بد حساب و پر ریسک ارائه داد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای