معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد:

قاسم جان بابایی با تاکید بر اینکه اجرای خرید راهبردی مستلزم وجود بستر الکترونیک است، گفت: لیست مشخصی از خدمات بهداشتی و درمانی ‌در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد همین لیست خدمات با منابع فعلی در سال آتی نیز ارائه شود، برخی خدمات غیر ضروری یا ‌غیر اورژانسی باید حذف شود.

همه اخبار
خدمات بیمه ای