اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا،استفاده از سامانه برخط را یکی از اتفاقات خوب درحوزه بیمه درمان برشمرد وافزود: با اجرایی شدن این امر،مراجعه بیماربه سازمان‌های بیمه گر حذف و مستقیما می‌تواند سهم خود را بدون مراجعه به بیمه‌های پایه و مکمل دریافت کند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای