شناسه خبر : 9166

در میانه هفته شاهد تغییرات چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 2.75 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد قیمت متعلق به نماد بانک پاسارگاد با افزایش 1.22 دردصد بود.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با کاهش 3.65 درصد رسید و کمترین ریزش به نماد بانک تجارت با کاهش 0.21 دردصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش 3.89 درصد رسید و کمترین رشد از آن نماد بانک گردشگری با افزایش 0.17 درصد شد.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش 2.67 درصد و کمترین ریزش به نماد بانک دی با کاهش 2.60 درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس شاهد سبزپوش شدن 9 بانک و موسسه اعتباری و قرمزپوش شدن 10 بانک و موسسه اعتباری دیگر بودیم.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای