شناسه خبر : 17786

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به تجارت رسید

 بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به تجارت رسید

در سومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرت اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش۱.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ملت بود که۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۳.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۰.۵۷ درصد ریخت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک تجارت با افزایش ۰.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به پست بانک ایران با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۲۲درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای