افسانه اوضاعی، مشاور عالی مدیرعامل و مدیر پروژه بانکداری دیجیتال بانک تجارت در گفتگو با چابک آنلاین گفت: بانکداری الکترونیک استفاده از ابزارهای الکترونیکی بوده و اکنون همه بانکها این خدمات را ارائه می کنند اما مزیت رقابتی بین بانک ها در این زمینه وجود ندارد.از طرفی بانکداری دیجیتال متمرکز بر تغییر مدل کسب و کار است، در نتیجه تغییر در فرایندها مهمترین اصلی است که در بانکداری دیجیتال باید مورد توجه قرار گیرد. مشروح گفتگو چابک آنلاین با مشاور عالی مدیرعامل و مدیر پروژه بانکداری دیجیتال بانک تجارت به زودی منتشر می شود.

کد خبر: 16938