شناسه خبر : 6796

شرکت سایپا طرح جایگزینی ویژه مشتریان محترم خودروهای برلیانس که تاکنون دعوتنامه ما به التفاوت برای آنها صادرنشده است را منتشر کرد.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت سایپا طرح جایگزینی ویژه مشتریان محترم خودروهای برلیانس که تاکنون دعوتنامه ما به التفاوت برای آنها صادرنشده است را منتشر کرد.

 این طرح از روز 2شنبه 10تیرماه از ساعت 10صبح اجرا می شود.

سایپا

سایپا

سایپا

ارسال نظر

خدمات بیمه ای