بحث هزینه درمان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین چالش ها می باشد از این جهت که دسترسی به بهداشت و درمان در این کشورها برای همه یکسان نیست، این در حالی است که درمان و هزینه های مراقبت درمانی تقریبا یکی از مباحث حل شده در اقتصادی توسعه یافته است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای