شناسه خبر : 9874

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۲۱ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه  ملت بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با ۲.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ما با ۳.۰۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۷.۸۷ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با ۰.۱۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۰ شرکت قرمز پوش  و ۱۳ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای