شناسه خبر : 9846

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۴.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۱.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با ۳.۲۵ درصد اختصاص یافت و  کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۳۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۹۷ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با ۰.۳۲ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش  و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای