شناسه خبر : 9831

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیری در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۲.۳۲ درصد اختصاص یافت و  کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۱.۵۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۶.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه البرز با ۲.۴۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سینا با افزایش ۵ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با ۰.۳۶ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش  و ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای