شناسه خبر : 9700

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه آسیا با ۱.۳۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۴.۹۹ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۲۲ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس۳شرکت قرمز پوش  و ۲۲ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای