شناسه خبر : 9674

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۶۲ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه  آسیا بود که ۰.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با ۲.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۱۳  درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ما با ۰.۲۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۹۹ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین با ۰.۱۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۰ شرکت قرمز پوش  و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای