شناسه خبر : 9649

صنعت بیمه در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بود.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۹۸ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه  پارسیان بود که ۲.۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با ۲.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۵۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه البرز با ۰.۱۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۵ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با ۱.۱۶ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش  و ۱۳ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای