شناسه خبر : 9591

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با ۰.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۱.۶۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه پاسارگاد و نوین با افزایش ۴.۹۹ دقیقه آنلاین بوده درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با ۱.۰۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش  و ۲۱ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای