شناسه خبر : 9559

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با ۰.۱۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۲.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۱.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۰.۲۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۴.۳۴ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش  و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای