شناسه خبر : 9298

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با ۱.۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با  ۳.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۶۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۴۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۰.۸۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۵۶ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با ۰.۲۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمزپوش و ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای