شناسه خبر : 9279

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با 2.53 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که 0.19 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با 3.04درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که 0.04 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 0.89 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با 0.28 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش 4.97 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین 0.05درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس 7 شرکت قرمز پوش  و18شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای