شناسه خبر : 9130

دراولین روزهفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با ۲.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۱.۲۳درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با ۳.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۳۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۳.۷۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۹۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگادبا ۰.۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش  و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای