شناسه خبر : 9097

درآخرین روزکاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 3.32 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیابود که 0.56درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثربا 4.36 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمدبود که 1.24درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 2.44 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 2.27 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه معلم با افزایش 3.08 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین 0.26 درصد بوده است.

در روز جاری از 25 شرکت فعال در بورس و فرابورس 8 شرکت قرمز پوش  و 17 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای