شناسه خبر : 9068

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 3.75 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که 0.8 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با 3.94 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که 0.3 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.42 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با 0.05 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش 4.55 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت های بیمه کارآفرین و سینا با 0.11 درصد بوده است.

در روز جاری از 25 شرکت فعال در بورس و فرابورس 11 شرکت قرمز پوش  و 14 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای