شناسه خبر : 9052

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با ۱.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۸۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۴.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۲۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۱.۴۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۷۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین  با ۰.۰۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش  و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای