شناسه خبر : 9015

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

بهاره تاجرباشی، چابک‌آنلاین، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با ۳.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۶۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با ۱.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۱۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۹۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۱۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای