شناسه خبر : 8671

دراولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 2.45 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه  ملت بود که 1.48 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با 2.81 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.06درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 3.49 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 0.39 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سامان با افزایش 4.62 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین با 0.37 درصد بوده است.

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس 9 شرکت قرمز پوش  و  13 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای