شناسه خبر : 8596

یک عضو هیئت مدیره شرکت بیمه دی اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی را لازم و ضروری دانست که این امر منوط به آن است که بومی سازی شده و با شرایط و فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، مجتبی حیدری در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: آئین نامه حاکمیت شرکتی برگرفته ازمدل کشورهای اروپائی بوده و با مختصات اقتصادی کشور ما تعریف نشده و بومی سازی نشده است.

وی افزود: موضوع حاکمیت شرکتی تفکیک مالکیت از اداره شرکت است یعنی سهامدار باید ازمدیریت جدا بوده و وظایف خود را به گونه ای انجام دهند که حقی از سهامدار ضایع نشود.

به گفته حیدری، در اصل تنظیم روابط بین سهامدارو هیئت مدیره یا هر ذینفع دیگری با آئین نامه حاکمیت شرکتی اجرایی می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه دی بیان کرد: دراین آیین نامه، بر این نکته تاکید شده  که عضو حقیقی برای سهام حقوقی، در هیچکدام از شرکت های تابعه استخدام نباشد و این موضوع در کشور ما قابل اجرا نیست.

حیدری اظهار کرد: درحال حاضر کشور احتیاج مبرم به اجرای آئین نامه شرکتی دارد به دلیل مسائلی که این روزها بسیار به آن پرداخته می شود و فسادهای مالی یا سوء مدیریتی که در شرکت های بورسی مختلف اتفاق افتاده است.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه دی عنوان کرد: اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی به دنبال نظارت و بهره وری بیشتر در شرکت ها بوده و اگر عملکرد مدیری در یک شرکت بیمه ای خوب نبوده چه دلیلی دارد که در شرکت بیمه ای دیگری مدیر شود؟

وی تصریح کرد: رزومه مدیران که شامل سابقه و مدرک تحصیلی آنهاست عملکرد یک مدیر را نشان نمی دهد و برای ارزیابی عملکرد یک مدیر باید بعد از 5 سال مدیریت چه سهمی از بازار را برای شرکت بدست آورده و قیمت سهام آن شرکت چه شده است؟

وی گفت: به دلیل اینکه صلاحیت حرفه ای مدیران در نظر گرفته نمی شود و ارزیابی عملکرد مدیران وجود ندارد حاکمیت شرکتی کارایی خودرا از دست می دهد.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه دی بیان کرد: در اینکه وجود این آیین نامه الزامی است و حتما  باید اجرایی شود شکی نیست اما اینکه چرا اجرایی شدن آن طولانی شده است باید مورد بررسی قراربگیرد.

وی اظهارکرد: تاکید حاکمیت شرکتی بر این موضوع است که اعضای مستقل غیرموظف هیئت مدیره نقش نظارتی داشته باشند و به صورت مستقل نظر خود را عنوان کنند اما در آیین نامه برای جبران خدمات این افراد هیچ تمهیدی در نظر گرفته نشده است تا استقلال رأی و نظر از قوت لازم برخوردار باشد.

حیدری ادامه داد: آیین نامه حاکمیت شرکتی دو نوع ماهیت دارد ماهیت شکلی و ماهیت محتوایی هرچقدر به ماهیت شکلی آن توجه شود اما ماهیت محتوایی در نظر گرفته نشود به بیراهه رفته ایم زیرا وظیفه  آیین نامه حاکمیت شرکتی کنترل ماهیت محتوایی است.

به گفته ی حیدری آیین نامه حاکمیت شرکتی در بیمه دی تا مرحله ای اجرایی شده و کمیته ها شکل گرفته اند زیرا سه نفر از اعضای هیئت مدیره غیرموظف هستند، نمایندگان سهامداران عمده و خرد مشخص شده و در بورس اطلاع رسانی شده و گام به گام درحال اجرایی شدن است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای