شناسه خبر : 8581

یک کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه سندیکای بیمه گران به شدت از ماهیت خود دور شده است، اظهار کرد: مدیران با تجربه ای در صنعت بیمه کشور وجود دارد واین افراد باید بر روی باسازی و نوسازی سندیکای بیمه گران وقت گذاشته و وجهه فنی، تخصصی و حرفه ای سندیکا را بازیابی کنند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "عبداله رحیم لوی بنیس" در گفتگو با چابک آنلاین، ریشه عقب ماندگی صنعت بیمه در بخش تکنولوژی را در خط مشی بیمه مرکزی دانست و گفت: نهاد ناظر از واقعیت ها فاصله داشته وهنوز به دنبال اعمال حاکمیت صرف است، این مساله  کار را برای شرکت های بیمه و نهاد ناظر سخت کرده و سبب دور ماندن شرکت های بیمه از تکنولوژی های روز شده است.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: "بیمه مرکزی باید خود را بروز کرده و بخش عمده ای از وظایف و مسئولیت های خود را به سندیکای بیمه گران به عنوان یک تشکل خود انتظام که با خرد جمعی و مدیریت مشارکتی اداره می شود، محول کند."

رحیم لویی بیان کرد: از سوی دیگر میزان آیین نامه ها و بخشنامه های بیمه مرکزی بالا بوده که هیچ ضرورتی ندارد و بخشی از آنها باید در قالب یک سری روش ها و رویه ها در خود سندیکا به صورت خودجوش شکل بگیرد.

این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه " در سندیکای بیمه گران از دو جهت مشکل وجود دارد" افزود: "اول اینکه بیمه مرکزی باید اعتقاد داشته باشد به جایگاه سندیکا و وقتی اعتقاد داشته باشد لزوما باید یک بخشی از مسئولیت های خود را به آن محول کند و از سوی دیگر سندیکای بیمه گران آمادگی، دانش، تجربه و دیدگاه لازم را ندارد."

رحیم لویی خاطرنشان کرد: "سندیکای بیمه گران به شدت از ماهیت خود دور شده و زمانی که این آمادگی در سندیکای بیمه گران وجود ندارد بیمه مرکزی هم از سپردن مسئولیت دور می شود."

این کارشناس بیمه تصریح کرد: مدیران عامل با تجربه ای در صنعت بیمه کشور داریم و این افراد باید بر روی باسازی و نوسازی سندیکای بیمه وقت گذاشته و وجهه فنی، تخصصی و حرفه ای سندیکا را بازیابی کنند.

رحیم لویی در پاسخ به این پرسش که " آیا می‌توان برای شرکت‌های بیمه‌ای که از توانگری مالی بالایی برخوردار هستند، امتیازاتی قائل شد و برخی از مصوبات شورای‌عالی بیمه را برای آنها از حالت الزامی به توصیه ای تغییر داد؟"، گفت: اگر شاخص های توانگری به خوبی تعریف شوند و توانگری ها واقعی باشد می توان این کار را انجام داد اما درحال حاضر کل صنعت بیمه آمادگی یک چنین شرایطی را ندارد.

وی افزود:" شاخص هایی که بیمه مرکزی برای ارزیابی توانگری شرکت ها استفاده می کند قدیمی بوده و عوامل محاسبه آن نیاز به بازبینی دارد، اما شرکت های بیمه، فارغ از اینکه دارای چه سطح توانگری هستند، اوضاع به سامانی ندارند و نیاز هست که به وضعیت و کیفیت ساختار مالی خود بیشتر دقت کنند.

به اعتقاد رحیم لویی " توانگری هایی که امروز با آن مواجه هستیم خیلی منطبق با واقعیت های شرکت های بیمه ای نیست.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای