شناسه خبر : 8528

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با 4.38 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که 0.13 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با 2.33 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که 0.03 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش 2.72 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با 0.81 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه میهن با افزایش 4.68 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با 0.3 درصد بوده است.

در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس  12 شرکت قرمز پوش  و  9 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای