شناسه خبر : 8515

سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص شرکت بیمه دانا بیان کرد: شرکت های بیمه ای برای ارائه بیمه نامه تکمیل درمان انفرادی نیاز به بسترسازی دارند و این نوع پوشش هزینه های زیادی به شرکت های بیمه تحمیل می کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سید مجتبی عطری در گفتگو با چابک آنلاین گفت: دریافت بیمه نامه تکمیل درمان انفرادی مستلزم پرکردن پرسش نامه سلامت توسط بیمه گزار و درصورت لزوم معاینه و چکاپ است یعنی شخصی که برای دریافت بیمه نامه مراجعه می کند باید پرسش نامه سلامت را پرکند.

دبیرکارگروه درمان سندیکای بیمه گران ایران بیان کرد: براساس پرسش نامه سلامت و معایناتی که توسط پزشک معتمد آن شرکت بیمه ای انجام می شود بیمه نامه به شخص فروخته می شود.

عطری اظهارکرد: به همین دلیل کاربری پوشش درمان انفرادی زیاد و هزینه بر است که شرکت های بیمه ای چندان تمایلی برای ورود به این حوزه ندارند .

وی ادامه داد: بعضی از شرکت های بیمه ای که بسترهای لازم را فراهم کرده اند پوشش بیمه نامه تکمیل درمان انفرادی را ارائه می دهند و تا یکسال آینده تعداد شرکت های بیمه ای که این نوع پوشش را ارائه می دهند افزایش می یابد .

سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص شرکت بیمه دانا عنوان کرد: یک شرکت بیمه هرگز شخصی را که ریسک بیماری دارد تحت پوشش خود قرار نمی دهد و به همین دلیل افراد را غربال می کند و اشخاص بدون ریسک را تحت پوشش قرار می دهد.

عطری گفت: در درمان گروهی معاینه صورت نمی گیرد و آن گروه با هدفی غیراز پوشش بیمه ای تشکیل شده و شرکت بیمه ریسک را به صورت عام می پذیرد که ریسک آن برای شرکت بیمه ای بسیار کمتر از بیمه تکمیل درمان انفرادی است که شخص خود به شرکت بیمه مراجعه کرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای