شناسه خبر : 8239

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 4.77 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که 2.43 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با 4.89 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که 1.52درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 3.16 درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش 1.18 درصد اختصاص یافت .

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 23 شرکت قرمز پوش  و1 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای