شناسه خبر : 8151

درمیانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشتد نسبی شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با 4.81 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که 1.77 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با 3.24 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.19 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 2.93 درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه میهن با افزایش 3.8 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با 0.52 درصد بوده است.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 11شرکت قرمز پوش و 12 شرکت سبزپوش بودند.

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای