شناسه خبر : 8064

دراولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد نسبی شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با 2.46 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که 0.47 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با 3.81 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که 0.39 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 5 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ازآن شرکت بیمه دانا با2.28 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سامان با افزایش 4.61 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دی با 0.38 درصد بوده است.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 10 شرکت قرمز پوش  و14 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای