شناسه خبر : 8017

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام در فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با 3.41 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه  بود که 0.18 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت های بیمه ما با افزایش 6.76 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ازآن شرکت بیمه دانا با 3.25 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش 4.58  درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با 0.18 درصد بوده است.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 5 شرکت قرمز پوش  و 19 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای