شناسه خبر : 7953

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۹۸ شرکت بیمه آسیا، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه ثالث بوده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به شهریورماه سال ۹۸ شرکت بیمه آسیا نشان می‌دهد که 38 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه ثالث و 27 درصد بیمه نامه تکمیل درمان بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه آسیا مربوط به بیمه نامه ثالث، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه تکمیل درمان و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه بدنه خودرو است که 13 درصد خسارت پرداختی این شرکت در شهریورماه سال جاری را شامل می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای