شناسه خبر : 7911

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۹۸ شرکت بیمه ما، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه درمان بوده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباش،  نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به شهریورماه سال 98 شرکت بیمه ما نشان می دهد که 34 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه درمان و 20 درصد بیمه نامه زندگی اندوخته دار بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه ما مربوط به بیمه نامه درمان ، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه زندگی اندوخته دار و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه ثالث است که 16 درصد خسارت پرداختی این شرکت در شهریورماه سال جاری را شامل می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای