شناسه خبر : 7865

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزیش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با 0.2 درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با 0.12 درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ازآن شرکت بیمه ملت با 4.2 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش4.99 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  تعاون با 0.24 درصد بوده است.

شررکت های بیمه سرمد، تجارت نو، حافظ، رازی، زندگی خاورمیانه، آرمان و کارآفرین امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 2 شرکت قرمز پوش  و 15 شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای