شناسه خبر : 7718

در آخرین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد نسبی شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با ۰.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با ۱.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۱.۴۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۷۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۴۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش  و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

خدمات بیمه ای