شناسه خبر : 7596

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه  آسیا با 4.29 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که 0.47 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با 20.08 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که 1.3 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 0.47 درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش 4.22 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با 0.86درصد بوده است.

در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس 16 شرکت قرمز پوش  و 5 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای