شناسه خبر : 7462

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی مثبت ۴.۸۲ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با ۱.۶۶درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان  با ۴.۴۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۱۲.۴۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دی با ۰.۸۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱ شرکت قرمز پوش  و ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای