شناسه خبر : 7368

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۸۳ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۱.۹۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با ۹.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۱.۰۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه رازی با افزایش ۱۵.۵۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با ۱.۴۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش  و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای