شناسه خبر : 7232

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی مثبت ۳.۸۶ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت های بیمه حافظ با ۷.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دی بود که ۱.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۱.۱۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۹.۳۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با ۰.۰۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۹ شرکت فعال در بورس و فرابورس۳ شرکت قرمز پوش  و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای